Wisuda Pascasarjana (S2) ke 61, Profesi ke 44, Sarjana (S1) ke 129, dan Program (D3) ke 108